Skip to content

Vad är samisk hälsa?

Kulturanpassad vård och samers rätt till hälsa

När vi pratar om samers hälsa avser vi ofta samma sak som när vi pratar om andra människors hälsa, men det finns också aspekter som skiljer och som är utmärkande för just samisk hälsa.

Fyra barn i en skateboardramp. Pojken närmast kameran bär ett samiskt bälte.
Foto: Sara Nordangård

Urfolkshälsa

Avgörande för vår förståelse av samisk hälsa är det faktum att samerna är ett urfolk. Samernas ställning som urfolk innebär en rätt till självbestämmande, icke-diskriminering och en kulturellt anpassad utveckling av hela hälsoområdet. Det innebär att samerna har rätt att själva definiera vad hälsa är, utifrån sitt eget sammanhang, liksom att vara aktivt involverade i allt hälsoarbete som rör det samiska folket. Samernas rätt till icke-diskriminering innebär också en rätt till vård inom ramen för sin egen kultur – det som vi ofta kallar språk- och kulturanpassad vård. Slutligen har samerna, liksom andra urfolk, rätt till sin egen traditionella läkekonst. Samernas rättigheter tydliggörs främst i internationella överenskommelser, som till exempel FN:s Urfolksdeklaration, men även i nationell hälso- och sjukvårdslagstiftning.

Samisk hälsa

Det samiska hälsobegreppet har flera likheter med hur urfolk i andra delar av världen definierar hälsa. Framför allt gäller det relationen till marken. Relationen till mark och natur är något som förenar urfolk runtom i världen och fyller en tydligt identitetsskapande funktion. Den samiska relationen till mark och natur har dessutom andliga dimensioner. Det innebär att naturen ses som besjälad. Många samer beskriver sitt eget mående som direkt sammanlänkat med djur och natur. Därför är det inte förvånande att forskare  kunnat konstatera att våld mot samisk mark får effekter som liknar våld mot människor, och att detta är något som kan resultera i ohälsa. 

Sametinget har tagit fram en modell som beskriver det samiska hälsobegreppet. Här finns tre dimensioner – en materiell, en social, och en mental eller andlig. Ett hälsofrämjande arbete bland samer behöver ta hänsyn till hur hälsa skapas i samisk kultur. Dessutom innebär samernas rätt till hälsa en skyldighet för samhället att motverka sådant som skapar ohälsa i samisk kultur.

Bild: Sametingets hälsopolitiska program

Vårt arbete

I vårt arbete med samisk hälsa utgår vi från Strategi för samisk hälsa – en hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik hälsa för samer 2020-30 som samtliga regioner som ingår i vårt samarbete har antagit. Av strategin framgår att regionerna ska arbeta för en kulturanpassad hälso- och sjukvård för samer – genom utbildning av personal, utveckling av nya arbetssätt och metoder, synliggörande av samisk kultur och samiska språk, samt genom breddade kunskapsunderlag.

Behöver din arbetsplats utbildning i samisk kulturkompetens?

  • Kontakta någon av våra koordinatorer och boka in en utbildning! Vi skräddarsyr utbildningar utifrån era behov.
  • Gå vår e-utbildning! Du hittar den högst upp till höger på sidan.