Skip to content

Om oss

Om Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Kunskapsnätverket för samisk hälsa arbetar för en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket i Sverige.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa arbetar sedan år 2017 för att främja god hälsa och en vård på lika villkor för urfolket samerna. Nätverket omfattar Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Dalarna. Varje region har en länskoordinator för samisk hälsa och ett kompetensnätverk där personal med samisk språk- och kulturkompetens ingår.

Vi har också en styrgrupp och en politisk referensgrupp. Här ingår förutom regionerna också Sametinget, Svenska samernas riksförbund, Sáminuorra, Landsförbundet svenska samer, Riksorganisationen Samerna och Same Ätnam.

Till grund för arbetet ligger Strategi för samiska hälsa – en hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik hälsa för samer 2020-2030 – ett dokument som antagits av alla regioner i samarbetet. Strategin beskriver hur regionerna ska utveckla en språk- och kulturanpassad hälso- och sjukvård som tar hänsyn till kultur, språk och den samiska patientens livsvillkor.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa utgår från ett rättighetsperspektiv och verkar för att regionerna ska tillvarata samernas rättigheter som urfolk.

Vi har fem delmål:

Utbilda

Vi ökar kulturkompetensen i vården, höjer kunskapen om urfolksrättigheterna och utvecklar stöd för kultursensitiva vårdmöten.

Utveckla

Vi stödjer regionerna i utvecklingen av en god och nära vård för samer. Vi utforskar olika lösningar, som till exempel digitalisering och strategisk kompetensförsörjning, gärna i samarbete med andra.

Synliggöra

Vi verkar för att samiska språk och samisk kultur ska vara närvarande i hälso- och sjukvården.

Bredda kunskapen

Vi uppmärksammar kunskapsluckor och samarbetar för att främja en etisk samisk hälsoforskning.

Realisera

Vi verkar för ett nationellt kunskapscentrum för en samisk hälsa.