Skip to content

För vårdpersonal

Till dig som möter samiska patienter

Här har vi samlat information som kan vara användbar för dig som arbetar i vården och ibland möter samiska patienter.

Foto: Carl-Johan Utsi

Avtal med Sanks

Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västerbotten har samarbetsavtal med Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern og rus, Sanks, i Norge. Sanks erbjuder utredning och behandling av barn, ungdomar och vuxna med psyksk ohälsa eller beroendeproblematik. Dessutom har Sanks i särskilt uppdrag att tillhandahålla likvärdig vård till den samiska befolkningen.

Regionernas avtal med Sanks innebär att regionerna kan remittera patienter som har behov av språkligt och kulturellt tillrättalagd vård till Sanks. Dessutom kan läkare inom primärvård och psykiatri konsultera Sanks eller begära patientrelaterad handledning. Konsultationen kan omfatta en hel personalgrupp och definieras som ett längre samtal om terapi om patient eller tillsammans med patient. Avtalet omfattar också utbildning, auskultation, studiebesök och randning.

Observera att avtalen skiljer sig åt mellan regionerna, var särskilt observant på vilka som har remitteringsrätt i din region.

Kontakta länskoordinatorn i din region om du behöver foldrar till väntrum eller till patienter som ska åka till Sanks. Du hittar också nedladdningsbara foldrar nedan.

Språktolk

Om det finns önskemål om språktolk så följer du i första hand ordinarie tolkrutin för din organisation. Det är viktigt med framförhållning eftersom tillgången på tolkar är begränsad. Sametinget har en lista över tillgängliga samiska tolkar på sin hemsida.

Kom ihåg att det finns fem godkända samiska språk i Sverige. Om du är osäker på vilket samiskt språk patienten talar – fråga!

Det kan vara särskilt viktigt att  tänka på tolk om du möter yngre barn. 

Utredning av demens

Demens är en växande folksjukdom som också kan försämra språkförmågan. Därför är det viktigt att få göra utredning och minnestester på sitt modersmål. Kunskapsnätverket för samisk hälsa har översatt och kulturanpassat testet MoCA (Montreal Cognitive Assessment) till nordsamiska, lulesamiska och snart även till sydsamiska. Översättningarna har gjorts i ett samarbete med Saminor-studien vid Universitetet i Tromsö och Linköpings universitet. 

För att få tillgång till testerna behöver du registrera dig här: mocacognition.com

Care to translate

Care to translate är en språkapp som syftar till att underlätta vårdmöten. Den riktar sig både till patienter och vårdpersonal. Tack vare samarbete med Kunskapsnätverket för samisk hälsa finns appen i dagsläget på nord- och lulesamiska. Den finns att ladda ner gratis.